Avtal för slutkundscertifikat Anslutamotorn

Detta avtal avseende BankID-tjänster i Anslutamotorn som tecknats denna dag, gäller mellan
Stadsnätet org. nummer 000000-0000 med adress Postadress, 123 45 Ortsnamn (nedan ”Slutkunden”)
och
Emil Blixt Communication AB, org. nummer 559101-6422 med adress Fallhammargatan 3A, 721 33 Västerås (nedan ”eklundh.com”)
Bakgrund
eklundh.com har via Handelsbanken AB (Utfärdaren) tecknat avtal för Bankernas ID-tjänst (BankID) där eklundh.com är en Förlitande part, återförsäljare av BankID. Genom avtalet får eklundh.com möjlighet att upplåta tjänsten till egna kunder (Slutkunder) som har behov av att identifiera medborgare.
I avtalet begränsas rätten till att omfatta endast slutkunder vars verksamhet inte riskerar att rubba förtroendet för Handelsbanken, BankID eller i övrigt anses vara oetiskt, omoraliskt eller kan utgöra en ekonomisk risk för utfärdaren.
Detta utesluter användande av tjänsten för
  • produkter och tjänster som utformats eller används i strid med lag
  • produkter och tjänster som saknar av myndighet föreskrivet godkännande
  • produkter och tjänster som är etniskt, religiöst eller på annat sätt diskriminerande
  • pornografiska tjänster
  • finansiella tjänster
Tjänst
Den tjänst som erbjuds via detta avtal är elektronisk legitimering av privatpersoner (e-kund) via BankID. Tjänsten verifierar i realtid e-kundens certifikat genom att ställa s k spärrfråga. Spärrfråga kan ställas för alla kunder som har BankID-tjänst från någon bank aom är ansluten till BankID. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt och har en garanterad uptime på 99,5% exkl Internetkommunikation.
Planerade driftavbrott aviseras via eklundh.com till slutkunder.
Användning
Detta avtal ger Slutkunden rätt att använda BankID-tjänsten i den av eklundh.com levererade webblösningen och webbapplikationen Anslutamotorn. Tjänsten får endast används för privatpersoner, vilket i Anslutamotorn motsvaras av kundkategorierna Villaägare och Landsort.
Slutkundscertifikat
För utfärdande av slutkundscertifikat skall godkännande av slutkunden göras av Handelsbanken via eklundh.com. Efter godkännande genereras slutkundscertifikatet som implementeras i slutkundens webblösning.
Slutkundscertifikat gäller i två år och skall därefter förnyas. Ansvaret för förnyelse åvilar slutkunden och ska beställas via eklundh.com 30 dagar innan certifikattidens utgång.
Kostnader
Certifiering och implementation i kundens webbserver debiteras som en engångskostnad med 2000 kr. Slutkundslicensen ska förnyas efter 24 månader.
Identifieringskostnaden är 0,40 kr per signerat avtal. Alla priser är exkl moms
Loggfiler och transaktionsdata sparas av eklundh.com enligt de föreskrifter som föreskrivs av Utfärdaren. Transaktionskostnaderna debiteras eklundh.com utifrån specificerad lista från Utfärdaren. Dessa kostnader vidarefaktureras respektive slutkund baserat på användning.
Alla transaktioner via BankID sparas i kundserverns beställningslogg och kan laddas ner som PDF-fil för ev arkivering.
Begränsningar
När eklundh.com eller den som eklundh.com samverkar med använder BankID för att identifiera personer (e-kunder) får denna identifiering inte användas som grund för att utfärda eller använda andra elektroniska identiteter oavsett form (s k ID-växling). Brott mot denna föreskrift anses som ett väsentligt kontraktsbrott och ger banken/återförsäljaren rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.
Om eklundh.com eller den som eklundh.com samverkar med vill nyttja andra identifierings- och/eller signeringslösningar än BankID, måste den utgivningsprocessen ske på ett sådant sätt att verifieringen av e-kunden aldrig direkt eller indirekt grundar sig på eller kan kopplas samman med ett BankID.
Med detta avtal är parterna införstådda med villkoren för certifiering av slutkund.